សំបកកង់ត្រាក់ទ័រអន្តរជាតិ

       Ms. Tiên : +84 901239278 – Email: sales04@ndr.vn
       Mr. Khang : +84 971184864 – Email: sales05@ndr.vn

  សំបកកង់អ៊ុត:

         Mr. Trí : 0979898048 – Email: sales01@ndr.vn

 សំបកកង់ត្រាក់ទ័រក្នុងស្រុក

         Ms. Nhi : 0913963433 – Email: sales06@ndr.vn

 

សំបកកង់ត្រាក់ទ័រកម្ពុជា។

         Mr. Danh Ngàn :+84 989584704 – Email: sales02@ndr.vn