កង់ត្រាក់ទ័រ:

Ms. Yến: 0913.963.433 / sales06@ndr.vn

Mr.Sovan:+84.989.584.704/sales02@ndr.vn

ផ្សេងទៀត:

Ms. Tiên:+84.901.239.278/ sales04@ndr.vn

Mr. Khôi: +84.971.184.864/ sales05@ndr.vn

កង់អ៊ុត:

Mr. Binh: 0979.898048/ sales01@ndr.vn