កង់ត្រាក់ទ័រ

កង់អ៊ុត

ខ្សែរពានកៅស៊ូ

កង់ត្រាក់ទ័រ:

Ms. Yến: 0913.963.433 / sales06@ndr.vn

Mr.Sovan:+84.989.584.704/sales02@ndr.vn

Other :

Ms. Tiên:+84.901.239.278/ sales04@ndr.vn

Mr. Khang: +84.971.184.864/ sales05@ndr.vn

កង់អ៊ុត:

Mr. Trí: 0979.898048/ sales01@ndr.vn

ទំនាក់ទំនង