កង់ត្រាក់ទ័រ

កង់អ៊ុត

ខ្សែរពានកៅស៊ូ

កង់ត្រាក់ទ័រ:

0913.963.433 – Ms. Yến

+84.989.584.704 – Mr. Sovan

ផ្សេងទៀត: +84.901.239.278 – Ms. Tiên

កង់អ៊ុត:

0979.898048 – Mr. Binh

ទំនាក់ទំនង